Utbildade Beroendeterapeuter

Här är alla godkända i utbildning Beroendeterapeuter med Gestaltinriktning.

För att behålla sin behöriget så krävs det uppdateringar samt handledning. Denna utbildning är en kompletterande utbildning i metod och färdighet efter att ha genomfört grundutbildning och erhållit behandlingserfarenheter.

Praktiktid totalt 320 timmar. Inkluderingskraven var att eleven har tidigare följande innehåll med godkänt examensintyg från respektive utbildningsorgan:

Beroendekunskap, tillfrisknande och återfallsprevention. Parallella sjukdomsprocesser.
Socialstyrelsen rekommendationer kring diagnostisering. Beroendediagnos enligt DSM/ICD.
Anknytningsteori samt affektteori
MI – motiverande intervju
Etik och lagstiftning (sekretess, journalskrivning, lex Sara etc).

Anpassningsberoende (medberoende)
Våld
Kriminalitet
Barndomstrauman
Kommunikation och konflikthantering
12 stegsbehandling
Egen processutveckling med självkännedom och utvecklingsområden. 

 

101 Tobias Lindholm

102 Tony Öjebrandt

103 Katarina Gill Ljungberg

104 Billy Ljungberg

105 Peter Wikner

106 Marcus Wiklund

107 Lena Lindborg

108 Oskar Wahlberg

109 Henrik Bramstedt

110 Andres Valdes

111 Sofie Svensson

112 Eva Jeppsson

113 Mats Granberg

114 

115 Sarah Isabella Carina Hansson

116 Lennart Källberg

117 Jan Åge Ellingsen

118 Nina Malmén

119 Niklas Orebjörk

120 Biram Faye

121 Felicia Olsson

Ett urval ur utbildningen:

Introduktion och grupputveckling.   
Uppstartprocess med fokus på grupputveckling och att skapa effektiva team.                      

Teori grundar sig på Susan A Wheelan IMGD – Integrerad modell för grupputveckling.
Eleverna lärde sig även arbetsmetoder för behandlingsarbete gentemot företag och organisationer, arbetsgivaransvar, rehabilitering samt handlingsplaner.

Gestaltterapi som metod    
Modulen gav grunder och introduktion i Gestaltterapin som verktyg i den terapeutiska processen.
Teori varvades med upplevelsebaserade inslag. Eleverna tränades i färdigheter inom ramen för utbildningens målområden. Fokus var människosyn, existentialism, fenomenologin, gestaltcykel samt begrepp som Awareness och zoner.
Vid detta utbildningstillfälle behandlas även kriminella tankemönster som numera är 7 istället för 8 och kopplingen till det som Walters beskriver som Känslokyla. Detta förenat med forskning kring kriminalitet samt bindningar till berövade behov och trauma. Eleverna gavs färdighet att arbeta med brottsoffer i gestalt. 

Matchning, behandling, motiverande samtal - grundläggande terapeutiska verktyg och förhållningssätt med fokus på mötet och samtalet med klienten (er).
Vid detta utbildningstillfälle gavs även färdighet att genomföra Suicidscreening, intervention, och kunskap om samtal med kognitiv grund.

Teorikunskap om medicinska tester, läkemedelsbehandling, psykosociala insatser och behandling samt behandling vid samsjuklighet.

Familjebehandling med fokus på skadligt bruk/beroende/kriminalitet kopplat till familjen som system och gav en bild av dysfunktionella familjer kontra funktionella familjer.
Konstellations övningar, grupp och familjeskulpturer ingick under modulen och eleverna har fått verktyg hur man strukturerar behandling för anhöriga samt verktyg för sin egen yrkesroll utifrån ett anpassningsfenomen. 

Trauman, potentiella trauman, PTSD, och sexuella övergrepp.
Inblick i barndomstrauman och dess konsekvenser, specifikt sexuella övergrepp. Riktlinjer för bemötande av tidigt traumatiserade individer (ständigt uppdateras).
Programmet TSÖ – Tidiga Sexuella övergrepp (manual styrt) teori och metod för att leda klienter genom programmet.
Fokus är på skamidentitet och sorgbearbetning, våldets mekanismer, psykiska störningar och sexuell beteendestörning som är några följder av sexuella övergrepp.
Kunskap om sexuell tvångsmässighet och hur beroendepersonligheten utvecklas (Sex addiction). Handledningsprocess och grupper samt ASI/ADAD      

Handledning och matchning av klient i förändringsarbetet. Fallstudier togs upp och adresserades.
ASI/ADAD – Addiction Severity Index. Standardiserad bedömningsmetod I intervjuform avsedd för användning i skadligt bruk/beroende – verksamhet.

Examensarbete
Eleverna har haft under hela utbildningsgången ett fokus på sin egen utvecklingsprocess.
Alla elever redogjorde detta med en personlig utvecklingsprocess som lämnades in och godkändes av kursansvarig i skriftlig form.

Varje elev har genomfört ett eget examinationsarbete kring tema som fastställts tillsammans med kursansvariga. Den innehöll en teoretisk del (egen föreläsning på ca 20 min när kursen avslutas).
Praktikrapportering har varit en del av examinationsarbetet vilket innebär att eleverna redovisade ett arbete kring sin praktiktid.
Löpande examination hölls även vid tillfällen under utbildningen.                                       

Skriftliga prov, kunskapskoll och muntliga framträdanden samt reflektioner på olika vis kring utbildningens litteratur.

Krav på egen "utbildningsterapi" under kursens gång.

Ca 3500 sidor kurslittertur.