Handledning

Handledning sker i grupp eller individuellt. Vi på vertikal Utveckling skiljer oss på flera sätt från traditionell handledning. Vi vill skapa trygghet för individen och för gruppen med ett stort engagemang och en målbild av ökad självkännedom och ett faktiskt lärande i handledningsprocessen. Vi använder GDQ som underlag vid uppstart av handledningsprocess - samt att vi följer upp gruppens utveckling med evidensbaserade metoder. Vi har lång erfarenhet av både individuell handledning och grupphandledning för medarbetare och för chefer.

Fler och fler har förstått värdet av regelbunden handledning. Det ökar samverkan men framförallt det viktigaste; arbetsgrupper mår bättre.

Vi berör utmaningar i arbetslivet men även privat, vi ökar det professionella förhållningssättet i arbetet mot klienter, elever, patienter, lagkamrater, medarbetare och kunder.

Processhandledning för personal

Utvecklingen av personalens arbetsuppgifter har förändrats och ibland utökats. Den ökande medvetenheten om sin yrkesroll gör att kraven på särskilda insatser ökar, samtidigt som resurserna ofta upplevs som otillräckliga. Ett allt mer krävande och mångfacetterat arbete ställer höga krav på fortbildning och utvecklingsarbete. Att vilja men inte kunna tillmötesgå andras behov, kan skapa frustration, stress och uppgivenhet. Det är viktigt att olika personalkategorier ges tillfälle att få reflektera över arbetssituationen och hur man hanterar kontakten med andra. Genom dessa kunskaper och erfarenheter blir yrkesrollen tydligare, liksom det egna sättet att fungera i sin arbetssituation. Den allmänna kompetensen höjs. Detta gör arbetet intressantare.

Processhandledning kan således bidra till att man bättre klarar sin arbetssituation och att man utvecklas i sitt arbete.

Många upplever att handledning är utvecklande för en själv. När de får sina problemställningar belysta från olika håll, märker de en ökad förståelse för andras synpunkter och sätt att se på saker. Detta ger en ökad känsla av sammanhang och minskad stress, vilket skapar en bättre förmåga att hantera problemsituationer. Samtidigt upptäcker man ofta sin egen och arbetslagets outnyttjade kompetens, liksom saker som hindrar en utveckling eller att ett problem blir löst.

Vad är syftet med processhandledning?

Det primära syftet med processhandledning är att hjälpa deltagaren att förstå de psykiska mekanismer som aktiveras hos personen i det sammanhang som denne är en del av. En sådan överblick skapar en distans som gör det lättare att förstå och möta den utmaning man står inför.

Kort sagt kan handledningen bland annat:

 • Utveckla gruppen till ett team
 • Ge tid för reflektion
 • Skapa ömsesidig förståelse
 • Stärka känslan av sammanhang
 • Motverka stress och utbrändhet
 • Stödja personlighetsutveckling
 • Utveckla den egna kompetensen
 • Ge stöd i och förståelse för sin arbetssituation

Processhandledningens förutsättningar

Handledningen tar sin utgångspunkt i deltagarens frågeställningar i dennes arbete med till exempel:

 • Arbetssituationen
 • Planering och genomförande av arbetet, arbetsmetod/verksamhetsutveckling

Vid varje möte ska man vara beredd att framlägga ett problem eller komma med en frågeställning.

Handledningskonceptet bygger på ett kontrakt om minst en termin eller motsvarande tidsperiod med grupper som möts minst en 1½ timma med högst 4 veckors mellanrum. Det är alltså inte frågan om akuta insatser, utan om en generell kompetenshöjning över tid. Vidare bygger det på en aktiv medverkan från den enskilde; att deltagaren önskar en förändring/utveckling och vill ha hjälp med denna.

Vad som förväntas av deltagaren

Med utgångspunkt i arbetsuppgifterna, är fokus således den egna personen sett i relation till det dagliga arbetet, hur man hanterar den egna arbetsrollen och förhåller sig till verksamheten i övrigt.
Man förväntas att så fritt som möjligt delge sina tankar och känslor kring det problem/den frågeställning som för tillfället bearbetas. Deltagarna hjälper på detta sätt varandra att se sina frågeställningar ur olika perspektiv. Detta kan ge nya insikter och öppna upp för nya handlingsalternativ.
Man förväntas även delta under hela den överenskomna tiden vid samtliga tillfällen. Kontraktet innehåller således överenskommelser om bland annat fokus, tid och frekvens samt även hur frånvaro/avbrott ska hanteras.

Vad som kan förväntas av handledaren

Handledaren påtar sig att

 • Stimulera till ett tryggt och kreativt klimat
 • Se till att uppgjorda ramar hålls samt att processen fortskrider - både vid varje separat handledningstillfälle och över tid
 • Hjälpa den enskilde att reflektera i förhållande till frågeställningen
 • Hjälpa den enskilde att sortera ut vad som tillhör denne själv och vad som tillhör någon annan/organisationen etc. 
 • Hjälpa den enskilde att lyfta fram egna kunskaper som är relevanta i förhållande till problemet    eller frågeställningen
 • Bidra till ökade kunskaper genom att koppla problem och frågeställningar till teoretiska begrepp 
 • Hjälpa den enskilde och/eller gruppen att tydliggöra sin roll
 • Hålla en struktur som tillåter en process att komma igång som möjliggör både personlig utveckling och kompetenshöjning.